GYMNÁZIUM

Maturitní obor / 8 let / 79-41-K/81

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Obor osmiletého studia gymnázia je určen pro žáky, kteří mají vysokou studijní morálku. Efektivní výuka je vedena k naplnění profilu absolventa připraveného k vysokoškolskému studiu. Učební plán je zpracován na základech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

  • na nižším stupni gymnázia je posílena výuka anglického jazyka
  • od prvního ročníku je zařazena výuka informatiky
  • od třetího ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – německý nebo ruský
  • v učebním plánu jsou zařazena praktická cvičení z biologie, chemie a fyziky
  • na vyšším stupni gymnázia, je výuka zaměřena na přípravu ke studiu na vysokých školách různého zaměření
  • v sedmém a osmém ročníku si žáci vybírají podle svého humanitního, přírodovědného nebo technického zaměření z široké nabídky volitelných předmětů v celkové dotaci 12 hodin výuky v týdnu
  • státní a školní část maturitní zkoušky je složena ze čtyř různých předmětů, součástí musí zkouška alespoň z jednoho cizího jazyka
  • výuka je doplněna účastí žáků na sportovních kurzech, v projektech EU, jazykových pobytech v zahraničí a mimoškolními aktivitami
  • přijímací řízení je organizováno dle platných legislativních norem, v kritériích přijetí uchazečů o studium jsou zahrnuty jejich výsledky ze základních škol
  • žákům posledních ročníků ZŠ nabízíme na základě PZ přijetí do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia

Samozřejmostí je uplatnění moderních metod ve výuce v kmenových i odborných učebnách, které jsou vybaveny interaktivní a digitální technikou a dalšími učebními pomůckami.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkoušky  jsou složeny ze dvou částí  – společné (státní) a profilové (školní). Pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky musí žáci úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí