Vysledková listina 2. kola přijímacího řízení

10.05.2022

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejňuji na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod přiděleným registračním číslem seznam uchazečů, přičemž výsledek přijímacího řízení je uveden  u každého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Pro případné odvolání proti nepřijetí je stanovena lhůta 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 zákona 561/2004 Sb., pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Ing. Miroslav Pavlata

ředitel školy

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Výsledková listina 2. kola PŘ_ obor Fotograf.pdf
Sponka na papír Výsledková listina 2. kola PŘ_ obor Reprodukční grafik pro média.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix