Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo, obor: 79-41-K/81 Gymnázium (prima)

17.06.2020

Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. 

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin si můžete vyzvednout  rozhodnutí, odevzdat řádně vyplněný, uchazečem a zákonným zástupcem podepsaný Zápisový lístek nebo podat  žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Prosíme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby si v maximální možné míře přišli vyzvednout rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení osobně. Tímto můžete celý proces odevzdávání zápisových lístků, podání žádostí o nové rozhodnutí a vyřízení nových žádostí velmi urychlit.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím České pošty na adresu zákonných zástupců v pátek 19. 6. 2020.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí není dle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné. V souladu s ustanovením § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je však možné ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí požádat ředitele školy o vydání nového rozhodnutí.

Poučení pro odevzdání zápisového lístku: Dle § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů maturitních oborů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 1. kolo , obor 79-41-K81 (prima).pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí