Výsledky 2. kola přijímacího řízení

12.05.2023

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, si v pondělí 15. 5. 2023 v čase mezi 13:00 až 15:30 hod. a v úterý 16.5. 2023 mezi 7:00 až 15:00 hod. mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí a zároveň podat odvolání.  Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 17. 5. 2023 odeslána doporučenou zásilkou na adresu zákonného zástupce.

Odevzdání zápisového lístku

Zápisový lístek (potvrzení zájmu vzdělávat se ve střední škole)

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je také dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může v takovém případě vzít zápisový lístek zpět.

Nepřijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů mohou do 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí  podat odvolání. Vzor odvolání naleznete na těchto webových stránkách  v záložce pro žáky/důležité dokumenty.

Ing. Miroslav Pavlata

ředitel školy

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Výsledková listina 2.kolo PŘ - 34-56L01- Fotograf.pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 2.kolo PŘ 34-53L01 - Reprodukční grafik pro média.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix