Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

28.05.2021

V souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. – Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.  Zveřejněním pořadí se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí odeslána doporučenou zásilkou.

Zároveň zveřejňuji Pravidla pro odevzdávání zápisového lístku ve školním roce 2020/2021

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na střední škole.

V tomto školním roce platí pro odevzdání zápisového lístku následující pravidla:

  • uchazeč odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení;
  • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet den následující po dni vyhlášení výsledků přijímacího řízení;
  • termín, do kterého uchazeč zápisový lístek musí nejpozději odevzdat, je stanoven na 11. června 2021;
  • za včas odevzdaný se považuje také zápisový lístek, který byl v poslední den lhůty předán k přepravě poštovní službě;
  • neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

  Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek a  použít jej opakovaně v případě, že:

  • zápisový lístek již odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky;
  • zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a následně byl přijat  na odvolání do jiného oboru vzdělání;
  • zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a následně byl přijat  do jiného oboru vzdělání po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

V Přelouči: 28 5. 2021                                                                    Ing. Miroslav Pavlata

                                                                                                                      ředitel školy

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Výsledky 2. kola PŘ - 34-56-L_01 Fotograf.pdf
Sponka na papír Výsledky 2. kola PŘ - 34-53-L_01 Reprodukční grafik pro média.pdf
Sponka na papír Výsledky 2. kola PŘ - 34-52-H_01 Tiskař na polygrafických strojích.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix